Türkiye Cumhuriyeti

Punom Pen Büyükelçiliği

Bilgi Notları

27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6661 sayılı Kanun sonrası dövizle askerlik işlemleri, 02.02.2016

27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6661 sayılı Kanunla, 1111 sayılı sayılı Askerlik Kanununun Ek-1. maddesinin 1. fıkrası değiştirilmiş, 3. fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve geçici 53. madde ilave edilmiştir.

 

Yapılan değişikliklerle,

 

- Ödenecek döviz miktarı 6000 Avro'dan 1000 Avro'ya indirilmiş,

 

- Dövizle askerlikten yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri en son tarih 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihi ile sınırlandırılmış,

 

- Bedelin taksitle ödenmesi uygulamasına son verilerek ödemenin başvuru sırasında peşin olarak yapılması şartı getirilmiş,

 

- 6661 sayılı Kanunun 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında dövizle askerlik hizmeti için toplamda 1000 Avro veya daha fazla konvertibl yabancı ülke parası karşılığı kadar ödemede bulunmuş yükümlülerin, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları sağlanmış,

 

- 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha evvel başvurdukları halde dövizle ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların, aşağıda yazılı yararlanma şartlarını taşıdıklarını 31 Aralık 2017 tarihine kadar Dış Temsilciliklerimize başvurmak suretiyle belgelendirmeleri ve başvurularının kabulünü müteakip 1000 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parasını, başvuruları sırasında peşin ödemeleri kaydıyla, yasanın sağladığı haklardan yararlanmalarına imkan tanınmış,

 

- Halen ödemeleri devam edenler ile ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle daha evvel yasa kapsamından çıkarılanlardan 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları başvuruları uygun görülecek olanlara, 1000 Avro'nun üzerindeki ödemelerinin iade edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Yararlanma şartları

 

1- Yabancı ülkelerde, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile ya da yabancı ülke vatandaşlık hakkına sahip olarak Türkiye'de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak

 

2- Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak

 

3- Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silah altına alınmamış olmak

 

4- Durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte konsolosluklara başvurarak hak sahibi olduklarının tespitini müteakip 1000 Avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemek

 

Yararlanamayacak yükümlüler

 

Başvurdukları tarih itibarıyla;

 

a- Yabancı bir ülkede yasal olarak ikamet edebilme ve çalışabilmelerini sağlayan izinleri sona ermiş olanlar ile bu izinlere hiç sahip olmayanlar,

 

b- Maaş, ücret ve yollukları yurtiçinden ödenen bir işte çalıştıkları tespit edilenler,

 

c- Türk bandıralı gemilerde çalıştıkları tespit edilenler,

 

ç- Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevlisi sıfatıyla yurtdışında bulunduğu tespit edilenler,

 

d- Meslek veya sanatlarını yurtiçinde icra ettikleri tespit edilenler,


e- Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silah altına alınmış olanlar,

 

f- 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihinden sonra başvuran yükümlüler.

 

Başvuru için gerekli belgeler ve şartlar

 

- T.C. Nüfus Cüzdanı (önlü arkalı 1 adet fotokopisi)

 

- Türk Pasaportu (Çalışma süresi boyunca Türkiye’ye giriş çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfaların 1 adet fotokopisi)

 

- Giriş çıkış mühürlerini gösteren pasaportu bulunmuyorsa e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak yurda giriş-çıkış belgesi

 

- Son 3 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf

 

- Çalıştığı iş yerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini belirten, yeni tarihli ve ıslak imzalı belge

 

- Son maaş, ücret veya yolluk belgesi

 

- Maaş, ücret veya yolluklarının yurtiçinden ödenmediğini ispata yarayan belge

 

- 2014 yılının Ağustos ayından itibaren zorunlu olan ve Kamboçya Çalışma Bakanlığı tarafından verilen “Work Permit” Belgesi

 

- Çalışma süresini kapsayan Kamboçya vizelerinin bulunduğu pasaport ve/veya eski pasaportları

 

- Kamboçya’da ikamet ediyor olmak ve adres beyanını yapmış olmak veya yapmak

 

Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılma işlemleri

 

- Dövizle askerlik hizmeti başvurusu kabul edilenlerden, başvurdukları tarih itibarıyla yararlanma şartlarını taşımadıkları veya hak sahibi olmadıkları halde başvurularının sehven kabul edildiği anlaşılanlar,

 

- Ödemelerinin T.C. Merkez Bankası kayıtlarına geçmediği belirlenenler,

 

- Sahte bilgi, belge ve beyanlarla başvuruda bulundukları tespit edilenler,

 

dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar.

 

Ödeme Yöntemi

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’ne başvuru sonrasında alınacak “Döviz Ödeme Belgesi” ile birlikte muhabir banka hesaplarına havale yapılabilir. Kamboçya’daki bankanın muhabir bankaya ödemeyi ulaştıramaması gibi bir sorun ile karşılaşıldığında, başvuru sahibi, yakınları vasıtasıyla yurtiçindeki T.C. Merkez Bankası Şubeleri’ne ödeme yapabilir. Bu durumda da 4 adet ödeme dekont aslı gerekecektir.

Önemli Not:

1111 sayılı Askerlik Kanununun Geçici 43. maddesi kapsamında başvuruda bulunacak olanlar, ödemelerini 10000 (onbin) Avro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlayarak konsoloslukları aracılığıyla yeniden başvuracaklardır.